Detská rozhlasová dramatická družina hľadá talentovaných chlapcov

Detská rozhlasová dramatická družina hľadá talentovaných chlapcov
Detská rozhlasová dramatická družina priebežne hľadá talentovaných chlapcov od 9 do 12 rokov.

Podmienky:

Deti od 9 do 12 rokov s výrazným hereckým talentom, bez artikulačných a iných rečových problémov (napr. výrazné sykavky, zajakávanie sa, nesprávna výslovnosť R, L, Č, Š, Ž a pod.), zvládnutá spisovná slovenčina vo výslovnosti, plynulé čítanie s porozumením, schopnosť reagovať na pripomienky režiséra a tvorivo ich spracovať schopnosť sústrediť sa, vlastný záujem dieťaťa.

Upozornenie:
Mladšie deti ako 9 ročné neprijímame.
Horná hranica pre prijatie je 12 rokov.

DRDD nie je záujmový krúžok, ale výberová skupina talentovaných detí, ktoré sa podieľajú na realizácii najmä rozhlasových - dramatických relácií RTVS.

Výberová komisia má výhradné právo na prijatie, či neprijatie záujemcov do DRDD- s prihliadnutím na potreby RTVS pri realizácii konkrétnych rozhlasových programov.

V prípade záujmu- kontaktujte vedúcu Detskej rozhlasovej dramatickej družiny Zuzanu Jurigovú Kaprálikovú: zuzana.kapralikova@rtvs.sk .
Poskytne Vám písomne aktuálne informácie- či hľadajú dievčatá, alebo chlapcov, alebo či je momentálne naplnená kapacita DRDD.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame